Tournage "Ton souffle"

Phtographe: François Vatin